LIBRA

Komunizmi përmes dokumenteve arkivore 2: Jeta e përditshme në periudhën e vetizolimit

 

Viti: 2018

Redaktorët: Idrit Idrizi, Jonila Godole, Fatmiroshe Xhemalaj

Cikli i botimeve të dokumenteve arkivore si materiale pedagogjike për mësues dhe nxënës ka për qëllim njohjen e mekanizmave se si ka funksionuar diktatura, në mënyrë që ajo të mos mbetet një nocion abstrakt. Në mënyrë që të jenë të përdorshme edhe në orën e mësimit, materialet që janë përzgjedhur janë shoqëruar me një aparat pedagogjik ku nxënësit dhe mësuesit kanë mundësi të shpjegojnë, debatojnë, shprehin opinione dhe të mbajnë qëndrime në mënyrë kritike, për t'u përgatitur si qytetarë të një shoqërie demokratike

Për vëllimin e dytë të kësaj serie për mësuesit kemi përzgjedhur dokumente që nxjerrin në pah elemente të jetës së përditshme nën regjimin komunist kryesisht në vitet 1970–1980 përmes shembujve konkretë për ta bërë më të lehtë kuptimin e kohës kur ato ndodhën.

Botimi është i pajisur me fjalorth të termave dhe një sërë dokumentesh që janë përdorur si burime. Një pjesë e këtyre termave janë përpunuar në mënyrë kreative në videot e animuara me titull "Terminologu Komunist" si pjesë e Observatorit të Kujtesës dhe mund të konsultohen në çdo kohë nga të interesuarit. Ne shpresojmë që oferta jonë pedagogjike "Komunizmi përmes dokumenteve arkivore" të shërbejë si një burim frymëzues për mësuesit dhe nxënësit dhe një platformë pune e përbashkët mbi temën e diktaturës në Shqipëri.

Komunizmi përmes dokumenteve arkivore 1: Represioni në periudhën e vetizolimit

 

Viti: 2017

Redaktorët: Idrit Idrizi, Jonila Godole, Fatmiroshe Xhemalaj

Në bazë të rekomandimeve nga seria e workshop-eve të organizuara nga IDMC me mësues historie nga e gjithë Shqipëria gjatë vitit 2017, në bashkëpunim me historianin Idrit Idrizi (Austri) dhe eksperten e historisë Fatmiroshe Xhemalaj, u hartua libri "Komunizmi përmes dokumenteve arkivore", me fragmente dokumentesh arkivore dhe sqarime e komente, të cilin mësuesit mund ta përdorin në të ardhmen.

Në këtë volum janë përzgjedhur vetëm ato dokumente që nxjerrin në pah represionin e diktaturës nga gjysma e dytë e viteve 70 deri te gjysma e parë e viteve 80. Në këtë periudhë arriti kulmin politika vetizoluese e shtetit shqiptar e nisur që pas prishjes me Bashkimin Sovjetik në vitin 1961.

Përmes këtij botimi, IDMC synon sensibilizimin e mësuesve dhe nxënësve mbi përmbajtjen e materialeve arkivore të periudhës së komunizmit duke qenë se opinioni publik në përgjithësi ka pak informacione për to. Botimet profesionale të dokumenteve janë të pakta. Në tekstet shkollore ato mungojnë. Ndërsa në media këto materiale botohen rregullisht, qasja ndaj tyre është shpeshherë shumë problematike, meqenëse kriteri kryesor i përzgjedhjes është ngjallja e sensacionit.

Transformimi i medias dhe kujtesa kolektive në Shqipëri

 

Viti: 2015

Redaktorët: Jonila Godole, Sonila Danaj

Ky libër është produkt i konferencës së parë ndërkombëtare për median dhe kujtesën: "Covering the Communist Past – Media Transformation and Memory in Albania" që u mbajt më 9‒10 nëntor 2015 në Tiranë. Si konferenca, ashtu edhe ky botim, u konceptuan nga editorët me bindjen se gazetarët dhe media luajnë një rol kyç në kujtesën kolektive të një vendi përmes mënyrës se si ata raportojnë mbi figura dhe ngjarje të ndryshme historike. Gjatë diktaturës, ashtu si edhe në vendet e tjera komuniste, media dhe gazetaria shqiptare ishin pjesë e aparatit propagandues të regjimit. Siç thotë edhe një nga autorët kontribues, Peter Gross, transformimi i tyre në një media të pavarur e demokratike në filllim të viteve 1990 nuk ka qenë i lehtë. Kanë kaluar 25 vjet nga rënia e regjimit stalinist në Shqipëri, dhe është koha të ekzaminojmë rolin që media dhe gazetaria shqiptare kanë luajtur në reflektimin shoqëror në të kaluarën e vendit gjatë kësaj periudhe.

BROSHURA

Memory as a Mission

2016

Logo e Institutit për Demokraci, Media dhe Kulturë, IDMC

© 2015‒2018 Instituti për Demokraci, Media dhe Kulturë

IDMC në Twitter IDMC në Facebook IDMC në YouTube