Manual për aftësimin mediatik në shkollë

ME MATERIALE NDIHMËSE PËR MËSUES DHE NXËNËS

#freedomofspeechunderthreat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Manual për aftësimin mediatik në shkollë

Problematikat me medien digjitale dhe kontrollin e informacioneve janë sfiduese edhe për gazetarët dhe ekspertët me përvojë të medies, por në mënyrë të veçantë ato mbeten të tilla për të rinjtë që nuk kanë njohuri mbi mënyrën si funksionon media dhe informacioni. Në kohën kur kushdo futet në internet dhe përballet me vërshimin e informacioneve nga burime të shumëllojta, lipset një aftësim më efikas prej secilit nga ne në lidhje me mediet. Ky aftësim në epokën digjitale nënkupton para së gjithash aparatin tonë kritik për të seleksionuar materiale, për të diferencuar përmbajtje, kuptuar kontekste dhe për të dalluar dezinformimin dhe lajmet e rreme kur përballemi me të.

Manuali u përgatit në kuadër të projektit "Liria e medies në kërcënim" financuar nga "Fondi Kanadez për Iniciativat Vendore" (Canadian Fund for Local Initiatives). Ai u vjen në ndihmë institucioneve arsimore dhe institucioneve të tjera që punojnë për përgatitjen e të rinjve dhe stafeve të mësuesve për forcimin e aftësive të tyre në edukimin mbi medien dhe pjesëmarrjen aktive në procesin e prodhimit dhe shpërndarjen e informacioneve në epokën digjitale. Manuali përmban materiale pedagogjike për mësues dhe nxënës dhe ka për qëllim njohjen nga afër të elementëve të Aftësimit Mediatik në zbulimin e lajmeve të rreme dhe vënien e tyre në praktikë përmes shembujve konkretë që ato të mos mbeten një nocion abstrakt. Në mënyrë që materialet të jenë të përdorshme në orën e mësimit ato janë shoqëruar me një aparat pedagogjik ku nxënësit dhe mësuesit kanë mundësi të shpjegojnë, debatojnë, shprehin opinione dhe të mbajnë qëndrime në mënyrë kritike.

Ai reflekton gjithashtu problematikat që dolën gjatë trajnimeve me nxënës në qytete të ndryshme të Shqipërisë, ku u evidentua se:

  • Pjesa më e madhe e të rinjve jo gjithmonë mundet t'i identifikojë lajmet e rreme dhe informacionet e pasakta. Gjë që rrit rrezikun e tyre ndaj ekspozimit online kundrejt agjendave të ndryshme manipulative që qarkullojnë në internet.
  • Trajnime më të thellësishme dhe ndërhyrje në kurikulën mësimore në lidhje me aftësimin për medien dhe informacionin janë më se të domosdoshme dhe mund të themi, të vonuara.
  • Të rinjtë dëshmuan në diskutimet në grup se kanë humbur besimin te media dhe gazetaria për shkak të shumë lajmeve të rreme që qarkullojnë. Dhe ne duhet ta rikthejmë këtë besim, sepse humbja e besimit te informimi i paanshëm në një demokraci liberale sjell pasoja direkte për angazhimin e tyre aktiv në kauzat shoqërore.
  • Gjithashtu ne duhet të ndihmojmë në rritjen e kapaciteteve të tyre kreative përveçse kritike, që ata të jenë krijues, kuratorë dhe komunikues të mirë të lajmeve dhe informacioneve online – dhe jo thjesht konsumatorë të tyre.

2 MB

Logo e Institutit për Demokraci, Media dhe Kulturë, IDMC

© 2015‒2022 Instituti për Demokraci, Media dhe Kulturë

IDMC në Facebook IDMC në Twitter IDMC në Twitter IDMC në YouTube